SORTEO

DABUTENS, UNA EXPERIÈNCIA DE CINE!
BASES DE LA PROMOCIÓ 

DABUTENS, UNA EXPERIÈNCIA DE CINE

OBJECTE

DABUTENS, posa en marxa una promoció, dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació DABUTENS, UNA EXPERIÈNCIA DE CINE

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona major de 18 anys.

La data d’inici del CONCURS és el 01/09/21 i la data de finalització és el 17/09/21.

PREMIS

Entre els participants es seleccionarà un total de 4 guanyadors els quals podran gaudir d’un codi vàlid per a una pel·lícula gratuïta des de casa. El premi es bescanviarà al mateix moment que el guanyador es posi en contacte amb Dabutens.  

El premi consistirà en un codi vàlid per a una pel·lícula gratuïta des de casa.

 • Inclou el codi vàlid per a una pel·lícula gratuïta des de casa. 

 • El premi es bescanviarà al mateix moment que el guanyador es posi en contacte amb Dabutens.

 • No inclou desplaçaments ni altres despeses.

 • El preu del premi per persona és d’un màxim de 5 € (IVA inclós) i el preu total dels quatre guanyadors és de 20 preu màxim amb IVA.

PARTICIPACIÓ

Per participar als CONCURSOS, l’usuari haurà de seguir les següents passes:

 • Es podrà participar des de Facebook i Instagram.

 • Caldrà ser seguidor de la pàgina de Facebook i Instagram de Dabutens

 • L’usuari haurà de deixar un comentari en el post del concurs etiquetant a dos persones amb les que compartiria l’experiencia de cinema en casa.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Es seleccionarà 4 guanyador per sorteig aleatori.

El sorteig es realitzarà a partir del dia 17/09/21.

ENTREGA DEL PREMI

El premis es lliurarà sense cost algun pels guanyadors i serà comunicats als guanyadors a través d’una publicació a Facebook i/o Instagram de Dabutens. A més, Dabutens, podrà comunicar el nom del guanyador a les seves xarxes socials i/o a la seva web.

El guanyador haurà de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat a la pàgina de Facebook de Dabutens, amb la següent informació: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.

El guanyador disposarà d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.

Cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada per certificar la seva acceptació del premi, s’entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant renuncia al mateix.

En cap cas, Dabutens, es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PROMOCIÓ

 • La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades d’email, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no podent participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones la seva participació resultarà automàticament anul·lada.

 • L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.

 • El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.

 • La xarxa social de Facebook i Instagram està exempta de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook ni a Instagram.

 • Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis.

 • Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a autoritzar a Dabutens. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular. En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, autoritzen DABUTENS, quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

DRETS DE PROPIETAT intelectual

La participació en el Concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a DABUTENS, de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i publicació en http://www.dabutens.es o en qualsevol altre mitjà o suport on line i off line que estimi oportú DABUTENS, (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, Xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que es derivin dels mateixos, no donant lloc a dret algun de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa alguna a favor dels Participants.

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen DABUTENS, a difondre el seu nom i la seva imatge així com els vídeos, fotografies, dibuixos o comentaris que publiquin per participar al present concurs, en qualsevol mitjà de comunicació, i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en el PRESENT CONCURS.

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades:

De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, DABUTENS, en la seva qualitat de responsable de les dades, amb NIF 78579148Q, domicili social en C/ Doctor Enguix nº15, 43596 Horta de Sant Joan, Telèfon: 679 92 62 79 i Correu electrònic: info@dabutens.es, informa als Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per DABUTENS, en l’àmbit del present concurs, seran tractats per DABUTENS, amb les següents finalitats:

 • Gestionar la relació entre els Participants en el Concurs i DABUTENS, incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol•licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs a tot tardar.

 • Publicar el nom dels guanyadors en la web i xarxes socials de DABUTENS

 • Publicar els comentaris dels participants en la web i xarxes socials de DABUTENS.

 • Quan els Participants així ho hagin consentit expressament per separat, enviar la newsletter i/o informació comercial als participants els qui, amb caràcter previ al seu enviament, ho hagin sol·licitat expressament a DABUTENS, SL, podent sol·licitar els participants, a qualsevol moment, la baixa d’aquest servei, remetent un escrit, al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, dirigit a DABUTENS, C/ Doctor Enguix nº15, 43596 Horta de Sant Joan, amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “DABUTENS UNA EXPERIÈNCIA DE CINE” o per email a info@dabutens.es, amb la mateixa referència o punxant “baixa” en el propi email.

Legitimació del Tractament

 • Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb DABUTENS, i publicar el nom i comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del Concurs i es registren per participar en el present Concurs.

 • Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial de DABUTENS, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic.
  Drets dels Participants.

 • Els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, mitjançant un escrit enviat a la següent adreça, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat: DABUTENS, C/ Doctor Enguix nº15, 43596 Horta de Sant Joan, i/o al següent email: info@dabutens.es, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció DABUTENS UNA EXPERIÈNCIA DE CINE

 • Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si: DABUTENS, està tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.
– Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.
– Limitació del seu tractament, cas de procedir:
obtenir de DABUTENS, la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants, per la qual cosa DABUTENS, deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat de dades: els Participants de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que procedeixi.

 • Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics a qualsevol moment, això comportarà la baixa dels Participants en aquests serveis.

 • Com abans indicat, l’exercici dels drets citats anteriorment podrà realitzar-se dirigint un escrit a: DABUTENS, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, en la següent adreça: Doctor Enguix nº15, 43596 Horta de Sant Joan, i/o al següent email: info@dabutens.es, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció DABUTENS UNA EXPERIÈNCIA DE CINE

 • Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.

 • A títol enunciatiu, però no limitatiu, DABUTENS, pot contractar amb tercers serveis de gestió i allotjament de dades, d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per realitzar aquests serveis exigint-les preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació l’ús de la qual està prohibit per a altres finalitats diferents als aquí esmentats.

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant DABUTENS, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals.

RESPONSABILITAT

DABUTENS, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Dabutens, a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudi dels obsequis.

En cap cas Dabutens, serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les fallades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les distintes pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.

D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a DABUTENS de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, etc. hagi estat facilitada pels participants en el present concurs, exonerant a DABUTENS qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per DABUTENS i/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES

Les bases podrán consultar-se a la pàgina web de Dabutens (https://dabutens.es/sorteo/) així com en qualsevol lloc que Dabutens, indiqui en qualsevol moment.

Al PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de DABUTENS, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.

Data: 1 de setembre de 2021

Els guanyadors del sorteig realitzat el dia 17 de setembre del 2021 són:

Felicitats als guanyadors i Moltes gràcies a tots per participar-hi. 

 

“GUANYA UN LLOGUER DE BICICLETES PER A DUES PERSONES PER GAUDIR LA VIA VERDA ”

Via Verda bicicleta Lapierre con vistas al riu Algars

BASES DE LA PROMOCIÓ

OBJECTE

DABUTENS, posa en marxa una promoció, dirigida a tot potencial consumidor, sota la denominació “GUANYA UN LLOGUER DE BICICLETES PER A DUES PERSONES PER GAUDIR LA VIA VERDA”

PERSONES LEGITIMADES I DURADA

Podrà participar en el CONCURS qualsevol persona major de 18 anys.
La data d’inici del CONCURS és el 05/08/21 i la data de finalització és el 15/08/21.

PREMIS

Entre els participants se seleccionarà un total de 3 guanyadors que podran triar el seu acompanyant, per gaudir de l’experiència. El premi es bescanviarà el dia 29 d’agost i la recollida serà a l’antiga estació de Xerta a les 13.00 h. L’import de la recollida serà abonada pel guanyador (10€ per persona).
El premi consistirà en un lloguer de bicicletes per a dues persones.
• Inclou el lloguer de la bicicleta per a dues persones, casc, llums, joc de reparació i assegurança a tercers.
• El premi es bescanviarà el dia 29 d’agost i la recollida serà a l’antiga estació de Xerta, a les 13.00 h. L’import de la recollida serà abonada pel guanyador (10€ per persona).
• No inclou desplaçaments, ni altres despeses. El cost de la despesa pel servei de taxi és de 10 € per persona.
• El preu del premi per persona és de 20 € (IVA inclòs) i el preu total dels tres guanyadors és de
◦ Preu amb IVA: 60 €

PARTICIPACIÓ

Per participar als CONCURSOS, l’usuari haurà de seguir les següents passes:
• Es podrà participar des de Facebook i Instagram.
• Caldrà ser seguidor de la pàgina de Facebook i Instagram.
• L’usuari haurà de deixar un comentari en el post del concurs etiquetant a dues persones, amb les que compartiria l’experiència.

SELECCIÓ DE GUANYADORS

Es seleccionarà 3 guanyador per sorteig aleatori.
El sorteig es realitzarà a partir del dia 15/08/21.

ENTREGA DEL PREMI

El premis es lliurarà sense cap cost per als guanyadors (a diferència del servei de taxi per al desplaçament) i serà comunicats als guanyadors a través d’una publicació a Facebook i/o Instagram de Dabutens. A més, Dabutens, podrà comunicar el nom del guanyador a les seves xarxes socials i/o al seu web.
El guanyador haurà de notificar la seva acceptació del premi mitjançant un missatge privat, a la pàgina de Facebook de Dabutens, amb la següent informació: nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte.
El guanyador disposarà d’un termini de 48 hores a partir de la notificació del premi per comunicar l’acceptació del mateix.
En cas que en aquest termini el guanyador no enviés la informació esmentada, per certificar la seva acceptació del premi, s’entendrà que el guanyador no accepta el premi i per tant, renuncia al mateix.
En cap cas, Dabutens, es responsabilitzarà de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, endarreriments o qualsevol altra circumstància posterior a l’entrega del premi.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PROMOCIÓ

• La comunicació de les dades personals per part dels participants de la PROMOCIÓ i especialment de les dades d’email, número de telèfon i edat és un requisit obligatori per a que els guanyadors puguin rebre el premi obtingut, no poden participar en la PROMOCIÓ els menors de 18 anys. De resultar agraciada alguna d’aquestes persones, la seva participació resultarà automàticament anul·lada.
• L’ORGANITZACIÓ descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes i no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors, l’ORGANITZACIÓ no es fa responsable de no poder contactar amb els possibles guanyadors per comunicar-los el resultat o per gestionar amb ells el lliurament del premi.
• El premi de la PROMOCIÓ no es podrà substituir per un altre a petició del guanyador, ni podrà ser canviat pel seu valor en metàl·lic. L’ORGANITZACIÓ es reserva, en qualsevol cas, el dret de canviar els elements del premi de la PROMOCIÓ per un altre d’igual o superior valor quan concorri justa causa, i a més també es reserva el dret a anul·lar, suspendre o modificar la PROMOCIÓ per l’ORGANITZACIÓ si per causes tècniques justificades, raonables o de qualsevol altra índole aliena a la voluntat de l’ORGANITZACIÓ, aquesta no pogués complir amb el normal desenvolupament de la PROMOCIÓ, segons l’estipulat a les presents bases.
• La xarxa social de Facebook i Instagram està exempta de qualsevol responsabilitat legal sobre aquest concurs. Aquesta promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a Facebook ni a Instagram.
• Seran a càrrec dels guanyadors els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva naturalesa- que poguessin derivar-se dels premis.
• Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a autoritzen Dabutens. Així mateix, els participants i els guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada del Web constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular.
• En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, autoritzen DABUTENS, quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.
DRETS DE PROPIETAT intelectual
La participació en el Concurs suposa la cessió, amb caràcter exclusiu i transferible, sense limitació territorial ni temporal i amb caràcter gratuït, a DABUTENS, de tots els drets d’ús, distribució, explotació, exportació, publicació, difusió i publicació en http://dabutens.es o en qualsevol altre mitjà o suport on line i off line que estimi oportú DABUTENS, (a títol enunciatiu però no limitatiu, Youtube, Xarxes socials, etc.), reproducció a títol gratuït o onerós dels comentaris escrits pels participants en la promoció, podent dur a terme la seva alteració, transformació, modificació que se’n derivin dels mateixos, no donant lloc a cap dret de compensació, indemnització o reemborsament o pagament de tarifes o altres drets econòmics de naturalesa alguna a favor dels Participants.

DRETS D’IMATGE

Els participants autoritzen DABUTENS, a difondre el seu nom i la seva imatge així com els vídeos, fotografies, dibuixos o comentaris que publiquin per participar al present concurs, en qualsevol mitjà de comunicació, i de la manera que consideri més oportuna. Aquesta autorització s’entén que és automàtica amb la participació en el PRESENT CONCURS.

PROTECCIÓ DE DADES

Ús, finalitat i conservació de dades:
De conformitat amb la legislació vigent aplicable en matèria de protecció de dades, DABUTENS, en la seva qualitat de responsable de les dades, amb NIF 78579148Q, domicili social al carrer Doctor Enguix núm.15, 43596 Horta de Sant Joan, Telèfon: 679 92 62 79 i Correu electrònic: info@dabutens.es, informa als Participants en el present concurs que les seves dades recaptades per DABUTENS, en l’àmbit del present concurs, seran tractats per DABUTENS, amb les següents finalitats:
• Gestionar la relació entre els Participants en el Concurs i DABUTENS, incloent la comunicació amb els Participants per atendre les seves sol•licituds, la comunicació i la gestió dels seus premis, procedint-se a la seva eliminació al finalitzar el temps necessari per al desenvolupament de la present acció promocional, és a dir, al finalitzar l’any en curs a tot tardar.
• Publicar el nom dels guanyadors en la web i xarxes socials de DABUTENS
• Publicar els comentaris dels participants al web i xarxes socials de DABUTENS.
• Quan els Participants així ho hagin consentit expressament per separat, enviar la newsletter i/o informació comercial als Participants els qui, amb caràcter previ al seu enviament, ho hagin sol·licitat expressament a DABUTENS, podent sol·licitar els Participants, a qualsevol moment, la baixa d’aquest servei, remetent un escrit, al que acompanyi fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, dirigit a DABUTENS, carrer Doctor Enguix n’um.15, 43596 Horta de Sant Joan, amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció ““GUANYA UN LLOGUER DE BICICLETES PER A DOS PERSONES PER GAUDIR LA VIA VERDA” o per email a info@dabutens.es, amb la mateixa referència o punxant “baixa” en el propi email.
Legitimació del Tractament
• Legitimació per consentiment: per gestionar la seva relació amb DABUTENS, i publicar el nom i comentaris dels guanyadors quan els Participants accepten les bases legals del Concurs i es registren per participar en el present Concurs.
• Legitimació per consentiment: quan l’usuari proporciona les seves dades voluntàriament per rebre la newsletter i/o informació comercial de DABUTENS, per qualsevol mitjà, inclòs l’electrònic.
Drets dels Participants.
• Els usuaris podran fer valer els drets que a continuació s’enumeren, mitjançant un escrit enviat a la següent adreça, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat: DABUTENS, carrer Doctor Enguix núm.15, 43596 Horta de Sant Joan, i/o al següent email: info@dabutens.es, en tots dos casos amb la referència “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA UN LLOGUER DE BICICLETES PER A DUES PERSONES PER GAUDIR LA VIA VERDA”
• Els Participants tenen dret a obtenir confirmació sobre si : DABUTENS, està tractant les seves dades personals per tant tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
– Accés: petició d’informació sobre les dades personals proporcionades.
– Cancel·lació: petició de cancel·lació de dades personals proporcionades.
– Limitació del seu tractament, cas de procedir: Obtenir de: DABUTENS, la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa vigent en matèria de protecció de dades.
– Oposició, cas de procedir: petició d’oposició al tractament de les dades personals dels Participants, per la qual cosa DABUTENS, deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.
– Portabilitat de dades: els Participants de conformitat amb la legislació vigent tindran dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades, sempre que procedeixi.
• Els usuaris podran oposar-se a l’enviament d’informacions comercials i/o newsletter per mitjans electrònics a qualsevol moment, això comportarà la baixa dels Participants en aquests serveis.
• Com abans indicat, l’exercici dels drets citats anteriorment podrà realitzar-se dirigint un escrit a: DABUTENS, acompanyant-se d’una còpia del seu Document Nacional d’Identitat, en la següent adreça: Doctor Enguix núm.15, 43596 Horta de Sant Joan, i/o al següent email: info@dabutens.es, en tots dos casos amb la referencia “Protecció de Dades- Promoció “GUANYA UN LLOGUER DE BICICLETES PER A DOS PERSONES PER GAUDIR LA VIA VERDA”
• Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
• A títol enunciatiu, però no limitatiu, DABUTENS, pot contractar amb tercers serveis de gestió i allotjament de dades, d’enviament d’informació comercial a qui ho hagi sol·licitat expressament. Solament es lliura a aquestes companyies la informació personal necessària per realitzar aquests serveis exigint-les preservar la protecció, confidencialitat i integritat de la informació l’ús de la qual està prohibit per a altres finalitats diferents als aquí esmentats.

DRETS

Per tota qüestió litigiosa que es pogués presentar en aquesta promoció i la interpretació i/o aplicació d’aquestes bases, tant DABUTENS, com els guanyadors i participants , fan expressa renúncia a qualsevol dret que pogués correspondre’ls, i expressament se sotmeten a la jurisdicció dels jutjats i tribunals.

RESPONSABILITAT

DABUTENS, així com els seus proveïdors, subcontractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, queden exonerats de qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol tipus que puguin rebre els Participants i guanyadors de la Promoció per qualsevol acció o omissió no imputable a Dabutens, a les seves societats vinculades, als seus proveïdors, contractistes, col·laboradors, agents o distribuïdors, durant la durada de la Promoció i gaudir dels obsequis.
En cap cas Dabutens, serà responsable, de manera enunciativa però no limitativa, de les errades de connexió a Internet tant en l’accés dels Participants a les diferents pàgines com en l’enviament de respostes de participació, comunicació d’obsequis, així com en qualsevol altra comunicació a través d’internet; de la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de les pàgines web mitjançant les quals es participa a la promoció; l’ús il·lícit, mal ús i del frau que els Participants puguin atribuir als sortejos objecte de les presents bases.
D’altra banda els participants declaren haver informat a terceres, les dades dels quals, incloent fotografies, proporcionin, de les condicions del present concurs, eximint des d’aquest moment a DABUTENS de qualsevol reclamació realitzada per qualsevol tercer, les dades del qual, incloent fotografia, etc. hagi estat facilitada pels participants en el present concurs, exonerant a DABUTENS qualsevol dany, sanció, multa, despesa (incloent qualsevol despesa o honoraris d’advocats, perits o altres professionals, despeses processals) que siguin soferts per DABUTENS i/o qualsevol tercer, derivats de la participació al present concurs.

ACCEPTACIÓ D’AQUESTES BASES 

Les bases podrán consultar-se a la pàgina de web de Dabutens https://dabutens.es/sorteo/ així com en qualsevol lloc que Dabutens, indiqui en qualsevol moment.

AL PARTICIPAR EN EL CONCURS I AL ACCEPTAR les presents Bases Legals, significarà que ha llegit, entès i que accepta tots els termes i condicions de les Bases Legals, així com la submissió al criteri de DABUTENS, quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i quant a les decisions interpretatives d’aquestes bases que realitzi aquesta empresa.

Data: 5 d’agost de 2021

Els guanyadors del sorteig realitzat el dia 15 d’agost del 2021 són:

Felicitats als guanyadors i Moltes gràcies a tots per participar-hi